Hieronder staat mijn publicatielijst. Het betreft vooral publicaties uit de periode dat ik zelf veel onderzoeks en ontwikkelingsprojecten uitvoerde .  In de loop van de tijd worden hier ingescande publicaties als naslag ingevoegd.

PUBLICATIES:

Verkaar, E., Uit je as herrezen ? Een onderzoek naar het funktioneren en de effekten van Phoenix-zelfhulp­groepen. Doktoraal skriptie, Faculteit der Sociale en Culturele Wetenschappen, Katholieke Hogeschool, Tilburg, 1985.

Verkaar, E., Het funktioneren van Phoenix-zelfhulpgroepen. In: Tijd­schrift voor Alcohol Drug en andere Psychotrope stoffen, jrg. 12, nr.3, 1986.

Verkaar, E. en J. Verstijnen, Levensverhalen als toetssteen. In: Wel­zijnsmaandblad, jrg. 40, nr.8, 1986.

Verkaar, E., Bibliografie Overheidscommunicatie. KUB, Tilburg, 1987.

Verkaar, E., Concurrentie leidt tot meer kwaliteit en hogere kosten. In: Het Ziekenhuis, 17 september 1987.

Verkaar, E., Phoenix en de alcoholist. In: Tijdschrift voor Gezondheid en Politiek, jrg. 5, nr.3, 1987.

Verkaar, E., Strategisch gedrag van patiëntenorganisaties; verslag van een vooronderzoek.EUR, Rotterdam, juli 1988.

Verkaar, E., Patiëntenorganisaties; een garantie voor kwaliteit. In: Tijdschrift voor Gezondheid en Politiek,  jrg.6, nr.4, pag. 165-167, december 1988.

Verkaar, E. en P. van Harberden, Overheidscommunicatie. In: Comma, jrg.1, nr.3, pag. 16-18, 1989.

Verkaar, E., Samenwerking tussen instellingen en patiëntenorganisaties. In: Het Ziekenhuis, nr.7, pag. 325-327, 13 april 1989.

Harberden, P. en E. Verkaar, De ontwikkelingsgang van overheidscom­municatie in Nederland; een ideaaltypi­sche schets. In: Communicatie, jrg. 18, nr.4, pag. 33-44, 1989.

Harberden, P. van en E. Verkaar, Overdrijven maakt duidelijk; over het gebruik van ideaaltypen in empirisch organisatieonderzoek. In: M&O, nr. 4, pag. 283-293, 1989.

Verkaar, E., Quo vadis?; strategisch gedrag van patiëntenorganisaties. In: Tijdschrift voor Gezondheid en Politiek, december, pag. 208-210, 1989.

Verkaar, E., Patiëntenorganisaties op weg naar een verenigd Europa. In: Tijdschrift voor Gezondheid en Politiek, juni, pag. 15-17, 1990.

Verkaar, E., Luizen in de pels van de gezondheidszorg?, De nieuwe basis, jaar­gang 1, nummer 3, mei 1991, pagina 3-5.

Verkaar, E., Strategisch gedrag van kategorale patiëntenorganisaties, Proef­schrift, NIZW, Utrecht, 1991.

Verkaar, E., Geelen, K., Harberden, P. van, Anatomie van de patiëntenbewe­ging. In: Aakster, C.W., G. Kuiper en J.W. Groothof, Medische Sociologie,  pagina 263-271, Wolters Noordhoff, Groningen, 1991.

Verkaar, E., P. Slingerland en F. van Amelsvoort, Criteria inzet menskracht geïntegreerde thuiszorg; basismodel voor de vaststelling van de inzet van menskracht. Rapport NIZW, Utrecht, juni 1991.

Verkaar, E., P. Slingerland en F. van Amelsvoort, Thuiszorg in Oost Gelderland; model voor een geïntegreerd hulpaanbod. Rapport NIZW, Utrecht, december 1991.

Verkaar, E. Patiëntenorganisaties worden de derde partij in de gezondheids­zorg.Tijdschrift voor gezondheid en politiek, nr. 3, pag.  27-29, mei 1992.

Verkaar, E., P. Slingerland en F. van Amelsvooort, Van samengaan naar samen werken; modellen voor een geïntegreerd zorgaanbod, NIZW/Haeghepoorte, Utrecht, 1992.

Verkaar, E. De organisatie van de geïntegreerde zorguitvoering. In: Integratie thuiszorg in praktijk, de positie van het middenkader bij de fusie en integratie processen van kruiswerk
en gezinsverzorging, LVT/NIZW, Utrecht, november 1992.

Amelsvoort, F. van, P. Slingerland en E. Verkaar, Op kwaliteit aangespro­ken; beslismodel voor de inzet van menskracht, NIZW/Haeghepoorte, Utrecht, 1993.

Verkaar, E. Het geautomatiseerd informatie- en registratiesysteem in de thuiszorg. In: H. de Graaf en J. Steyaert (red.), Informatietechnologie en de kwaliteit van het bestaan, pag.
73-87, Van Gorcum, Assen, 1993.

Verkaar, E., P. Slingerland en H. van Ewijk. Zorgondersteuning door middel van geautomatiseerde informatie­systemen. In: gezondheidszorg en management, jrg. 1, nr. 12, pag. 38-42, 1993.

Verkaar, E. en K. Geelen, Categoriale patiëntenorganisaties: achtergronden en activiteiten.In: Consumenten­boek gezondheidszorg, deel A2, pag. A2 1-14, De Tijdstroom, Utrecht, 1993.

Geelen, K. en Verkaar, E. Zelfhulp. In: Consumenten­boek gezondheidszorg, deel A3, pag. A3 1-10, De Tijdstroom, Utrecht, 1993.

Scholten, G. en Verkaar, E. redactie, Organisatie en management in de gezondheidszorg, instellingen tussen externe afstemming en interne integra­tie. Lemma, Urecht, 1994.

Oostrom T. en Verkaar, E. Geïntegreerd werken in de praktijk, verslag van een onderzoek bij de Stichting Thuiszorg Zoetermeer e.o.. NIZW, Utrecht, 1994.

Oostrom T. en Verkaar, E. Geïntegreerd werken in de thuiszorg. Gezondheids­zorg en Management,nr. 1/2, pag. 12 t/m 15, januari 1995.

Verkaar, E. Eindrapportage project ‘Ontwikkeling Geïntegreerd Informatie- en Registratiesysteem voor de Thuiszorg / GIRST. NIZW, Utrecht, maart 1995.

Verkaar, E. Ieder voor zich…? Samenwerking bij de ontwikkeling van informatiesystemen noodzakelijk. Gezondheidszorg en Management, nummer 9, pag. 7 t/m 11, september 1995.

Kemenade, Y. van, E. Verkaar en F. van Amelsvoort. Indicatiestelling: objectiv, unabhängig und integral? In: gezondheidszorg en management, nummer 12, pag. 21-22, december 1995.

Verkaar, Eric. The development of a Computerized Information System for Integrated Home Care in the Netherlands. In: Computers in Human Services, Haworth
Press, Volume 12, nr. 3/4, pag. 273-287, 1995. And in: J. Raferty, D. Colombi en J. Steyaert (eds.), Human Services in the Information Age, pag. 273-287,Haworth Press, 1995.

Verkaar, E. en R. Dankelman. Informatiesystemen: kwaliteitsverbetering in de ouderenzorg. Het GIRST als voorbeeld. In: leeftijd, nr. 2 pag. 28-31, februari 1996.

Verkaar, E. en R. Dankelman. Kwaliteitsverbetering door het gebruik van zorgondersteunende informatiesystemen. In: Tijdschrift voor Medische Informatica, jaargang 25, nr. 1, pag. 9-15, 1996.

Verkaar, E., F. van Amelsvoort en Y. van Kemenade, Thuiszorg in Duitsland. In: gezondheidszorg en management, nummer 6,  pag. 12-16, juni 1996.

Verkaar, E. Quality improvement through the use of home care information systems – GIRST as an example. In: New Technology in the Human Services, pag. 2-9, volume 9, nr. 2, 1996.

Verkaar, E. , K. Geelen en H. Blaauwbroek. De patiëntenbeweging als (f)actor in de gezondheidszorg. In: C.W. Aakster en J.W. Groothof: medische sociologie, pag. 258 – 271, Wolters Noordhoff, Groningen, 1998.

Verkaar, E. Gezondheidszorg kan beter; twaalf wensen aan de Nederlandse politiek. In: Visie, nummer 1, pag. 23-27, maart 1998.

Bakker-Klein, J. en E. verkaar. Patiëntenorganisaties als partij aan de onderhandelingstafel. In: Handboek onderhandelen en contracteren in de zorg, Elsevier, Amsterdam, 2001.

Verkaar, E. en E. Edelmann, Begrensd vertrouwen, draagvlak onderzoek AZC Tilburg Noord, PON, Tilburg, augustus 2002.

Bosch, A., Sj, Cox, P.de Kroon, H. de Kuyper, J. van der Lans, E. Verkaar en D. Vos. De
nieuwe maakbaarheid: tussen opwinding en realiteit. Tilburg, PON Instituut voor
advies onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant, Jaarboek 2003.

Bosch, A., P. van Daal, E. Edelmann en E. Verkaar. Kiezen voor Brabant. Onderzoek Provinciale Verkiezingen Noord-Brabant 2003. Tilburg, PON Instituut voor advies
onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant, 2003.

Geelen, K., P. van Harberden, E. Verkaar en H. Blaauwbroek, De patiëntenbeweging als (f)actor in de gezondheidszorg. In: C. Aakster en J. Groothof (red.) Leerboek medische sociologie. Wolters Noordhof, Groningen, 2003.

Verkaar, E. Spreidingsbeleid en de nieuwe daadkracht. In: Tijdschrift voor de Sociale Sector, pag. 10 –15, juli / augustus 2003.

Bosch, A., E. Verkaar en E. van Ingen; Referentiekader sociaal duurzame ontwikkeling.
Bijdrage provinciaal sociaal beleid aan een duurzaam Noord-Brabant. PON /
Telos, Tilburg, 2003.

Kroon, P. de , E. Verkaar, P. van Daal en A. Bosch. Sociaal Rapport Brabant 2004. Samen werken aan een sociaal sterk Brabant. Provincie Noord-Brabant / PON,
’s-Hertogenbosch 2004.

Verkaar, E.; En morgen gezond weer op. Duurzame zorg en gezondheid. In: L. Knippenberg, K Nauta en H. Horsten, Een kwestie van smaak. Duurzame consumptie in Brabant. Themaboek Telos, Tilburg 2004.

Pasman, H. en E.Verkaar. Sociale resultaten door provinciaal beleid. IPO
(interprovinciaal overleg), Den Haag 2004.

Nauta, K., J. Smets, E. Verkaar en J. Wielders. Op zoek naar de kern van integratie en
participatie : Tilburgse gemeenteraad in gesprek met de stad. Gemeente
Tilburg / PON, Tilburg, 2005.

Verkaar, E., K. du Long en E. Edelmann. De Staat van de Gemeente getest. Eindrapportage
testfase van het landelijk VGS benchmark-instrument voor Nederlandse gemeenten,
‘De Staat van de gemeente’. PON, Tilburg 2005.

Cox, Sj., H. de Kuyper, E. Verkaar en D. Vos. Dames en heren, met veel genoegen …
ik spreek in alle bescheidenheid. Redactie lezingen van Piet de Kroon, ter
gelegenheid van zijn afscheid als directeur van het PON. PON, Tilburg, juni
2005.

Verkaar, E., S. Cox, K. du Long, M. Smulders, D. Vos en A. Bosch. Buitengewoon Brabants. Over binding en identiteit. PON Jaarbeeld, januari 2006.

Long, K. du en E. Verkaar. De Staat van de Gemeente Alblasserwaard Vijfheerenlanden.,
PON, februari 2006.

Long, K. du en E. Verkaar. De Staat van de Gemeente, voorjaar
2006, deelrapport 1, gemeenten met minder dan 25.000 inwoners.,
PON, juli 2006.

Long, K. du en E. Verkaar. De Staat van de Gemeente, voorjaar 2006, deelrapport 2, gemeenten met meer dan 25.000 inwoners, PON, juli 2006.

 

LEZINGEN:

Verkaar, E. The process and effects of Phoenix self-help groups in the Netherlands.
Paper presented at the third International Postgraduate Course on Self-help and
Mutual Aid In Health, Dubrovnik Yougoslavia, june 1987.

Verkaar, E. The role of patient-organisations in Dutch health care. Paper presented at the first European meeting of Health Services Research, 18 december 1989, Ede,
The Netherlands.

Verkaar, E. The role of problem-oriented patient-organizations in Dutch health care.Paper presented at the third international congress of the European Society of medical Sociology, Marburg, West Germany, september 19-21, 1990.

Verkaar, E., Op weg naar een contractenstelsel?; een mogelijke invulling van de rol van
patiëntenorganisaties als derde partij in de gezondheids­zorg. Vier lezingen gehouden tijdens discussiedagen ‘Derde partij!?…Wat moeten we ermee?’, georganiseerd door LODEP en LPCP in Amersfoort, Assen, Eindhoven en Rotterdam,
31 mei, 7, 14 en 15 juni 1991.

Verkaar, E., Strategisch gedrag van kategorale patiëntenorganisaties. Inleiding Studiemiddagen Beleid en Beheer, Faculteit Gezondheidsweten­schap­pen, Rijksuniversiteit Limburg, 7 oktober 1991.

Verkaar, E., De rol van georganiseerde oudere consumenten als derde partij in de gezondheidszorg. Lezing gehouden op discussiebijeenkomst, ‘Ouderen als derde partij in de gezond­heidszorg?’, Unie KBO, Den Bosch, 6 november 1991.

Verkaar, E. Integratie tussen kruiswerk en gezinsverzorging. Lezing gehouden tijdens de themadag ´integratie tussen kruiswerk en gezinsverzor­ging´ voor ondernemingsraden in de thuiszorg. Vormingscentrum Wood­brook­ers, Kortehemmen,  25 januari 1992.

Verkaar, E., Patiëntenorganisaties in een veranderende gezondheidszorg. lezing georganiseerd door de Glau­coomver­eni­ging Nederland, Amster­dam, 12 maart 1992.

Verkaar, E.,  De oudere consument als marktpartij. Lezing gehouden tijdens het symposium ´Partij kiezen in de gezondheidszorg, ouderen aan zet´, Unie KBO,  Rosmalen, 1 april 1992.

Verkaar, E., Consumentenorganisaties als contractpartij in de gezondheids­zorg. Lezing gehouden tijdens het Stedelijk Ouderencommissie Café, Den Haag, 7 april 1992.

Verkaar, E. Organisatie van de geïntegreerde zorguitvoering: kiezen of delen! Lezing gehouden op de regionale themabijeenkomsten ´Integratie thuiszorg in de praktijk, het
middenkader aan zet´ NIZW/LVT, Arnhem, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Meppel,
2,3,4,9,10 juni 1992.

Verkaar, E. Wie gaat dat betalen? Lezing op het congres ´stand van zaken en toekomstig beleid seksueel geweld´, Medusa, 12 november 1992.

Verkaar, E. De invloed van de stelselherziening op de thuiszorg. Lezing gehouden tijdens het congres ´stelselherziening en kwaliteitszorg´, De Guldenberg, Helvoirt, 15-16 juni
1992.

Verkaar, E. Vraag en aanbod van zorgverlening, Gastcollege postdoctorale opleiding strategie en management van organisaties in de gezondheidszorg, Tias, KUB, Tilburg, 12 december 1992.

Verkaar, E., Het geautomatiseerd informatie- en registratiesysteem in de thuiszorg. Lezing gehouden op het Welcom congres,  Maastricht, 14 juni 1993.

Verkaar, E. Development of a provider-supporting information system for the home care services in the Netherlands. Husita conference, Maastricht, 15-18 june, 1993.

Verkaar, E. GIRST: heden, verleden en toekomst, NIZW GIRST congres, Utrecht, 14 juni 1995.

Verkaar, E., Girst Wonen, Welzijn en Zorg; een instrument voor geïntegreer­de indicatiestelling, Manifestatie geïntegreerde ouderenzorg Limburg, Sittard, 19 oktober 1995.

Verkaar, E. en Dankelman, R., Kwaliteitsverbetering in de thuiszorg door gebruik zorgondersteunende informatiesystemen, 5e  Transparant werkconferen­tie: IT toepassingen die de kwaliteit van zorg verbeteren, Amersfoort 14 november 1995.

Verkaar, E. Quality improvement by the use of information systems, Husita 4 conference, Rovanimie,  Finland, june 1996.

Verkaar, E. Informatie-uitwisseling in de thuiszorg: tussen kladblok en chipcard. IIR-conferentie over electronische informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, Amsterdam, 22-23 september, 1996

Verkaar, E. De Telos duurzaamheidbalans. Presentatie Interprovinciaal Onderzoekers Overleg, Utrecht, 27 maart 2002.

Verkaar, E. en M. Bekkers, Openbare veiligheid in de directe leefomgeving. VVD flitscongres, Berkel-Enschot, 28 september 2002.

Verkaar, E. en P. de Kroon. Sociale Duurzaamheid. Studiemiddag Fontys Hogescholen, Eindhoven, 20 mei 2003.

Verkaar, E., A. Bosch en E. van Ingen. Provinciaal Sociaal Beleid. Telos Brabants centrum voorduurzaamheidsvraagstukken, Tilburg, 30 juni 2003.

Verkaar, E., A. Bosch en E. van Ingen. Referentiekader sociaal duurzame ontwikkeling.  Presentatie voor GS, Telos Brabants centrum voor duurzaamheidsvraagstukken, Tilburg, 31 oktober 2003.

Verkaar, E. PON
beleidsvisie 2004- 2007. Presentatie PON, Tilburg, 27 oktober 2003.

Verkaar, E. en P. de Kroon. PON beleidsvisie 2004- 2007. Arcadis, ’s-Hertogenbosch, 13 februari 2004.

Verkaar, E. en A. Bosch. Referentiekader sociaal duurzame ontwikkeling. Landelijke studiedag leden Provinciale Staten Groen Links, Tilburg, 13 maart 2004.

Verkaar, E, Het Sociaal Rapport Brabant 2004. Telos seminar, Tilburg, 13 september 2004.

Verkaar, E, Sociale Atlas Brabant. Openbare introductie, Tilburg, 22 juni 2004.

Verkaar, E, Sociale Atlas Brabant: het gebruik van statistische gegevens voor beleid.
Presentatie voor de Gemeente Oisterwijk, Oisterwijk, 8 september 2004.

Verkaar, E, en K. du Long. Sociale Atlas Brabant: het gebruik van statistische gegevens voor beleid. Presentatie voor de Gemeente Best, Best, 28  september 2004.

Verkaar, E, en K. du Long. Sociale Atlas Brabant: het gebruik van statistische gegevens voor beleid. Presentatie voor de Provincie Noord-Brabant, Den Bosch, 30 september
2004.

Verkaar, E, en K. du Long. Sociale Atlas Brabant: het gebruik van statistische gegevens voor beleid. Presentatie voor SRE ambtenaren, Eindhoven, 19 oktober 2004.

Verkaar, E. Jeugdmonitor Noord-Brabant, wat heb je er aan. Presentatie voor het Regionaal Bestuurlijk Overleg jeugdzorg (RBOJ) West-Brabant, Roosendaal, 20 oktober 2004.

Verkaar, E, en K. du Long. Sociale Atlas Brabant: Cijfers als onderbouwing en verantwoording van beleid. Presentatie voor Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG), bestuursacademie Zuid-Nederland, Tilburg, 24 november 2004,.

Verkaar, E, en K. du Long. Sociale Atlas Brabant: Cijfers als onderbouwing en verantwoording van beleid. Presentatie voor ambtenaren SRE gemeenten, Eindhoven, 11 januari 2005.

Verkaar, E. en J. Kerkhof. ‘De Staat van de Gemeente in wording’. Presentatie van het landelijke VGS benchmark instrument voor Nederlandse gemeententen ‘De Staat van de Gemeente’.VSO (Vereniging voor Statistiek en Onderzoek) HOP congres Heerlen, 24 februari 2005.

Verkaar, E. De Sociale atlas Brabant en de Brabantse woningcorporaties. Presentatie PON,
Tilburg, 21 juni 2005.

Verkaar, E. De Staat van de Gemeente op de testbank. Presentatie van de resultaten van de
testfase van het landelijke VGS benchmark instrument voor Nederlandse
gemeententen: ‘De Staat van de Gemeente’. Boxtel, 7 juli 2005.

Verkaar, E. Buitengewoon Brabants. Presentatie PON Jaarbeeld 2006, Verkadefabriek Den Bosch, 16 januari 1006.

Verkaar, E. De Staat van de gemeente: 6 burgerrollen als signaleringsinstrument voor het
gemeentelijk functioneren. Startbijeenkomsten Staat van de Gemeente voorjaar
2006, Tilburg en Utrecht, 14 en 16 maart 2006.

 

OVERIG:

Informatiesystemen

Dankelman, R., Verkaar, E., van Amelsvoort, F. en Slingerland, P. Geïnte­greerd Informatie- en Registratiesysteem voor de Thuiszorg / GIRST, versie 1.0. Deze door het
NIZW (inhoudelijk) ontworpen MS-Windows programmatuur is gebouwd en wordt gedistribueerd door GINO bv te Groningen. NIZW / GINO bv., juni 1995. Het betreft een zorgon­dersteunend informatiesysteem (intake, plan­ning, regis­tratie en evaluatie), inclusief
handleiding en helpfunctie.

Verkaar, E. Sociale Monitor IPO 2003. Geografisch georiënteerd landelijk gemeentelijk informatiesysteem voor het IPO (Interprovinciaal Overleg) als landelijke statistische databank voor de in 2004 verschenen provinciale sociale rapporten. Realisatie door ABF research bv. Uit Delft.

Verkaar, E. en K. du Long. Sociale Atlas Brabant : www.socialeatlasbrabant.nl . Website
met geografisch georiënteerde statistische gegevens over de provincie Noord-Branbant. Ontworden en gerealiseerd in samenwerking met ABF research bv uit Delft.

Interviews

Diverse interviews in dagbladen, vaktijdschriften, voor radio en televisie als
woordvoerder voor de NPCF in de periode 1997- 2000 en voor het PON (Omroep
Brabant) en Zorgbelang Gelderland (Omroep Gelderland).

Nieuwsbrieven

Einderedactie en bijdrage aan vele nieuwsbrieven in het kader van diverse projecten.