Wie mag vanaf 2018 ambulancevervoer inkopen?

Nathalie Koopman en Eric Verkaar

Vanaf 2016 wordt het ambulancevervoer opnieuw ingekocht. Het Ministerie van VWS is druk met de voorbereiding er van. Er zijn 4 modellen als het gaat om deze ‘inkoop’:

 1. De Minister regelt het ambulancevervoer landelijk:
  1. of: per regio 1 vervoerder ingekocht
  2. of: 1 landelijke publieke ambulancedienst
 2. Gemeenten regelen ambulancevervoer in veiligheidsregio’s
 3. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) wordt verantwoordelijk
 4. Zorgverzekeraars kopen ambulancevervoer in

Momenteel onderzoekt het bureau SIRM (Strategies In Regulated Markets) wat de beste optie is. Dit bureau interviewt allerlei partijen, waaronder ook Zorgbelang. Maar van de 4 oorspronkelijke modellen die in de brief aan de Tweede Kamer (kamerbrief-over-de-ontwikkeling-van-structurele-ordeningswetgeving-in-de-ambulancezorg) in juni zijn genoemd, bleken er tijdens het interview nog maar 2 over te zijn: de modellen waarbij gemeenten of het ROAZ verantwoordelijk zijn, bleken te zijn verdwenen. Dit omdat de ambulancevervoerders en zorgverzekeraars dit geen wenselijke modellen vonden.

Wij pleiten er voor om uit te gaan van de vraag: ‘wie heeft het meeste  directe belang bij een goede kwaliteit tegen aanvaardbare kosten als het gaat om ambulancevervoer? Dat zijn uiteraard de patiënten. Maar natuurlijk ook de ziekenhuizen en bijvoorbeeld huisartsen of andere zorgverleners die direct met ambulancevervoer te maken hebben. In onze ogen zouden deze partijen samen in de toekomst het ambulancevervoer dienen ‘in te kopen’. Zij hebben het beste zicht op de vraag hoe in een region het ambulancevervoer ingericht zou moeten zijn, in samenhang met het totale zorgaanbod.

De vraag is vervolgens ‘op welke schaal en in welke regio’s is het ambulancevervoer dan handig te organiseren? De genoemde meest belang-hebbende partijen zitten samen aan tafel in het ROAZ, met uitzondering van patiënten. Vanzelfsprekend is dat iets dat sowieso nog geregeld moet worden. In het ROAZ Oost participeren wij als Zorgbelang (Gelderland) sinds kort namens patiënten. Deze participatie wordt nog verder uitgewerkt. In andere regio’s moet dat uiteraard ook nog geregeld worden, los van het wel of niet als ROAZ inkopen van ambulancevervoer! Maar dat terzijde.

ROAZ regio’s zijn wel te groot om als één geheel ambulancevervoer in te kopen. In alle ROAZ regio’s vallen dan ook meerdere subregio’s. Ons pleidooi is dan ook ambulancevervoer te gaan zien als eerste onderdeel van een gezamenlijke (sub)regionale regie in de zorg, die in het kader van de Zorgverzekeringswet zou moeten worden georganiseerd.

Wij zijn geen voorstander van landelijke inkoop of organisatie van ambulancevervoer: daar staat het Ministerie ver voor van de werkelijke regionale zorgpraktijk af. Voor gemeenten geldt dat ze echt te weinig verstand hebben van verzekerde zorg. En voor voor zorgverzekeraars geldt dat die nog veel te veel landelijk en veel te weinig regional georganiseerd zijn. Per regio zijn ook meerdere zorgverzekeraars actief. Met de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006 is daarnaast bewust gekozen voor het verlaten van de regionale schaal.

Kortom: wij adviseren de Minister om het toekomstige ambulancevervoer regionaal te organiseren via subregio’s van het ROAZ. Omdat hier de kennis van de de regionale zorgorganisatie (waar het ambulancevervoer dienend aan moet zijn) aanwezig is. Alle ROAZ partijen hebben er het meeste directe belang bij het ambulancevervoer goed op maat te laten aansluiten op hun eigen zorg.

 

Falende apparatuur in Gelderse ambulances

Afgelopen weekend heeft apparatuur van 2 ambulances in Gelderland-zuid dienst geweigerd. Gelukkig kon met apparatuur van een ook ter plaatste zijnde politieauto, het leven van de patiënt gered worden.

Een klokkenluider van de ambulancevervoerder heeft dit laten weten aan omroep Gelderland. De medewerker heeft aan de bel getrokken omdat hij (of zij?) gefrustreerd was nadat er na twee jaar problemen, nog geen oplossing is. Het MT van de ambulancevervoerder erkent deze problemen in de mail van de klokkenluider, die ik zojuist heb ingezien.

Wat is er aan de hand?

 • Apparatuur om te reanimeren weigert af en toe dienst: er kan niet op gerekend worden;
 • De problemen spelen al 2 jaar, maar zijn door de fabrikant afgedaan als ‘slecht gebruik door personeel’;
 • Medewerkers van de ambulancedienst voelen zich niet veilig met deze apparatuur en zijn bang dat patiënten gevaar lopen. Dit weekend was dat echt zo. Maar mogelijk al 2 keer eerder in Gelderland Zuid, In Flevoland en Gooi- en Vechtstreek worden ook problemen gemeld;
 • De fabrikant onderzoekt de zaak al langer, maar niemand kan aangeven wanneer er duidelijkheid en een oplossing komt:
  • De fabrikant reageert op dit moment niet op dit ernstige nieuws;
  • De fabrikant waarschuwt de ambulancedienst voor juridische claims. De ambulancedienst voelt zich niet vrij om de klachten openbaar te uiten;
  • De fabrikant wijst naar de medewerkers en hun gebrekkige training, kwaliteiten, medewerkers voelen zich geïntimideerd;
 • Door het gebrek aan openheid lopen mensen gevaar en worden problemen vanwege zakelijke belangen niet snel opgelost!

Wat moet er nu gebeuren?

 • Op korte termijn een onafhankelijk onderzoek naar alle klachten rondom het gebruik van deze apparatuur (en dus niet alleen door de producent/leverancier).
  • Waar en hoe vaak doen de klachten zich voor?
  • Wat is de technische aard van de problemen?
  • Wat is een oplossing?
 • De acute noodoplossing (extra wel bewezen veilige apparatuur in de ambulances) moet binnen redelijke termijn vervangen worden door verbeterde of nieuwe apparatuur. De onbetrouwbare apparatuur heeft namelijk meer functionaliteiten dan de ‘nood’ apparatuur.
 • Er moet een landelijk meldpunt komen voor problemen met medische apparatuur en duidelijke procedures binnen welke termijn geconstateerde problemen door fabrikanten moeten worden opgelost.
  • Het melden van problemen moet een wettelijk plicht worden, met strafbaarstelling als dit niet gebeurt!
  • Als een fabrikant niet in staat is problemen op redelijke termijn op te lossen, is hij verantwoordelijk voor de aanschaf / levering van alternatieve wel werkende apparatuur met vergelijkbare functionaliteit.

Zie ook Omroep Gelderland

Betrekken patiënten en bewoners bij acute zorg Oost?

Donderdag 10 april j.l. ben ik als bestuurder van Zorgbelang Gelderland in gesprek gegaan met een aantal bestuurders van Gelderse ziekenhuizen over de ontwikkelingen in de acute zorg. Naar verwachting komt zorverzekeraar Menzis rond juni 2014 met een aangepast plan voor de acute zorg in deze regio. Tot nu toe is er geen enkele betrokkenheid van patiënten en bewoners. Daar moet verandering in komen vindt Zorgbelang.

acute zorg aan bed                                             ambulance

De bestuurders en andere vertegenwoordigers van de betrokken ziekenhuizen spraken hun waardering uit voor de agendering door Zorgbelang Gelderland van het thema betrokkenheid van patiënten en bewoners bij de ontwikkelingen in de acute zorg. Ze zijn ook bereid alle informatie die zij hebben, met ons te delen. Zorgbelang kan dan samen met cliëntenraden, patiëntenverenigingen en bewoners een visie ontwikkelen op wat in de acute zorg regio Oost Nederland moet gebeuren. Dat kan dan tegen de plannen van Zorgverzekeraar Menzis worden afgezet.

Als Zorgbelang hadden we ingezet op een meer pro-actieve actie ingezet: wij willen graag een gezamenlijk visie ontwikkelen op de vraag hoe de actute zorg van de toekomst in deze regio er uit zou moeten zien. Wij denken dat er nog wel het een en ander verbetert kan worden (zoals goede informatie, uniforme triage, betere overdracht en betere nazorg). Ook vragen we ons af of er geen efficiëncy winst te behalen valt als zo’n 55 % van de patiënten niet acuut lijkt te zijn (landelijke cijfers). Vooralsnog is een gezamenlijke visie tussen alle partijen samen met patiënten nog een stap te ver.

Azo logo

De volgende stap die we nu gaan zetten is dat we een concreet voorstel maken hoe we patiënten (en hun organisaties, cliëntenraden) en bewoners gaan betrekken bij het maken van een visie vanuit ons eigen perspectief: wat vinden wij goede acute zorg in de regio Oost, die zo’n beetje loopt van Winterswijk tot Rivierenland en van Nijmegen tot aan de lijn Doetinchem, Arnhem, Ede (www.azo.nl). We willen via gesprekken en het bestuderen van stukken in beeld brengen wat de huidige situatie precies is, waar de knelpunten liggen en waar het volgens ons beter kan. Daarna willen we met patiënten (en -organisaties) en bewoners in gesprek over welke knelpunten zij ervaren en welke verwachtingen zij hebben ten aanzien van de actute zorg in hun regio.

Een spannende vraag voor ons wordt: krijgen we de mogelijkheden om bewoners en patiënten bij dit voor hen belangrijke vraagstuk te betrekken? Daarvoor hebben we de medewerking van alle partijen nodig. We zullen ons plan over enkele weken voorleggen aan de Gelderse ziekenhuizen in de regio Oost en aan Menzis als zorgverzekeraar. Dan zullen we ervaren of de daadwerkelijk beleden wens om patiënten en bewoners bij deze belangrijke ontwikkeling in het Nederlandse zorglandschap te betrekken, ook werkelijk hun steun krijgt.

Wordt vervolgd….

 

APR
2014
04

Acuut gevaar voor acute zorg?

De afgelopen maanden is er op sommige plaatsen in Nederland (en ook in Gelderland) onrust ontstaan over de spreiding en concentratie van de acute zorg. Zorgverzekeraars zijn bezig plannen te maken die kunnen leiden tot sluiting van een aantal Spoed Eisende Hulp (SEH) locaties of diensten. Een aantal ziekenhuizen voelt zich bedreigd, andere ziekenhuizen halen opgelucht adem omdat hen in deze plannen geen grote veranderingen te wachten staan.

Acute zorg

Wat is er aan de hand? Acute zorg is een deel van onze gezondheidszorg dat we niet vaak nodig hopen te hebben, maar als dat wel het geval is, wil je snel en goed geholpen worden. Zorgverzekeraars geven aan dat er op sommige plaatsen sprake zou zijn van overlap / doublures, inefficiëncy en te lage kwaliteit.

Als Zorgbelang ondersteunen we in Nederland op verschillende plaatsen cliëntenraden van ziekenhuizen en meer specifiek ook in de acute zorg. We krijgen in ons www.adviespuntzorgbelang.nl ook regelmatig klachten. De belangrijkste klachten zijn:

 • Te laat, te lang onderweg
 • Geen uniforme en duidelijke toegangsregels
 • Niet altijd de juiste maatvoering: niet de juiste zorg op de goede plaats
 • Geen goede afstemming tuissen verschillende diensten en hulpverleners
 • Geen goede dossiervorming
 • Geen goede overdracht en nazorg
 • Onduidelijke informatie
 • Onduidelijkheid over de (extra) kosten
 • Ongeveer de helft van de patiënten heeft niet acuut zorg nodig

Er valt dus wel wat te verbeteren voor patiënten. Een innovatie van de acute zorg vinden wij als Zorgbelang dan ook belangrijk. En als het even kan mag dat ons als premie- en belastingbetalers ook wel wat kostenbesparingen opleveren.

Spoed Eisende Hulp bord

Bij de discussie die door zorgverzkeraars op gang is gebracht zijn – helaas – tot nu toe geen patiënten of burgers betrokken. Terwijl de komende veranderingen hen het meeste gaan treffen: in elke regio weer anders. Donderdag a.s. gaan we als Zorgbelang Gelderland met een aantal bestuurders van ziekenhuizen in Gelderland in gesprek om een plan te maken om burgers en patiënten (en -organisaties) in Gelderse regio’s te betrekken bij deze discussie: hoe kan het beter en efficiënter vanuit het perspectief van de patiënt? Als het goed gaat, nemen we na dit overleg het komende jaar een aantal gezamenlijke initiatieven. Ik hou u op de hoogte.