Cliëntenraden en zorgverzekeraars: vriend of vijand?

Het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) organiseert samen met een aantal partners, waaronder Zorgbelang Gelderland, op 30 september 2015 in Nijmegen het symposium ‘Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars’. Het symposium moet een eerste aanzet vormen tot een dialoog tussen cliëntenraden en zorgverzekeraars en in de toekomst tot meer betrokkenheid van cliëntenraden bij het zorg-inkoop-beleid.

Ik zal een bijdrage leveren aan dit symposium. Cliëntenraden zien zorgverzekeraars tot nu toe veel te veel als ‘vijand’, terwijl zij zorgverzekeraars kunnen gebruiken als bondgenoten in hun strijd voor kwaliteit!

Sinds 2006 hebben de zorgverzekeraars in Nederland een positie gekregen als zorginkoper, namens verzekerden. Daarvan maken ze eigenlijk pas de laatste jaren meer gebruik. Met name CZ en Zilveren Kruis zijn begonnen met selectieve zorginkoop wat al heel snel leidde tot een grote kwaliteitsverbetering in met name de zorg voor mensen met kanker. Menzis heeft in aanvang voor een wat meer voorzichtige aanpak gekozen met het label ‘topzorg’. De beroepsgroepen volgden in het voorbeeld van de selectieve zorginkoop al heel snel met het aanpassen van hun kwaliteitsnormen en werden soms zelfs nog strenger dan de verzekeraars. De rol van verzekeraars heeft in mijn ogen dus wel degelijk effect op de kwaliteit van zorg.

Cliënten en cliëntenraden hebben vanuit hun natuurlijke verbondenheid met (het bestuur van) zorginstellingen de neiging de zorgverzekeraar als de ‘vijand’ te zien. Ik pleit ervoor zorginkoop door verzekeraars als kans te zien. Stel je onafhankelijk op en maak duidelijk wat je als cliënt(enraad) goede kwaliteit van zorg vindt en gebruik de zorgverzekeraar als bondgenoot om deze kwaliteit via inkoop te realiseren. Een dergelijke kans benutten om de kwaliteit van zorg te verbeteren, vraagt wel om een eigen visie op kwaliteit en om de bereidheid samen te werken met andere partijen. Vanuit onze eigen Zorgbelang praktijk kunnen we voorbeelden geven, hoe deze opstelling leidt tot verbetering van de kwaliteit van zorg. Denk bijvoorbeeld aan verbetering in de informatievoorziening; aan zorgpaden ingericht naar wensen van cliënten; aan betere samenhang tussen ziekenhuizen en de eerste lijn; wijkgerichte zorg; aan betrokkenheid van patiënten bij regionale ontwikkelingen in de zorg; of aan verbetering van de apothekersdienstverlening.

Ik zie u graag op het symposium. Meer achtergrondinformatie, het programma en de wijze van aanmelding vindt u op www.ncz.nl. U kunt voor meer informatie ook terecht op www.zorgbelanggelderland.nl/agenda .

Radboud ziekenhuis dient Achmea patiënten onmiddellijk te behandelen

Ik heb met afgrijzen kennis genomen van het feit dat het Radboud ziekenhuis met ingang van eind november 2013 niet acute Achmea patiënten pas in 2014 behandelt. Hiermee is discriminatie op basis van verzekering een feit. Voor mij is dit als directeur van een consumentenorganisatie onaanvaardbaar.

Zorgbelang Gelderland roept het Radboud ziekenhuis op onmiddellijk deze werkwijze te staken. Er is – ongeacht de financiële aanleiding – geen excuus voor deze gedragswijze. Wij roepen ook Achmea op onmiddellijk met het Radboud ziekenhuis afspraken te maken over passende financiering van de door het Radboud ziekenhuis behandelde patiënten.

Voor Zorgbelang Gelderland is het recht op vrije artsenkeuze een belangrijk uitgangspunt in de zorg. Zowel het Radboudziekenhuis als Achmea dient deze vrije artsenkeuze direct mogelijk te maken.

Zorgbelang Gelderland vindt de door het ziekenhuis gekozen gang van zaken onaanvaardbaar: zonder openbare communicatie met patiënten en zonder overleg met consumentenorganisaties heeft het ziekenhuis gekozen om medewerkers een ‘stiekeme’  werkinstructie te geven om Achmea patiënten te discrimineren en later te behandelen dan andere verzekerden. Nu blijkt dat Achmea hier van af wist en dit klakkeloos accepteerde, heb ik ook geen goed woord over voor de handelswijze van deze verzekeraar.

Indien het Radboud ziekenhuis en Achmea niet direct tot een voor patiënten aanvaardbare oplossing komen, zal Zorgbelang Gelderland de Inspectie en de Minister vragen onmiddellijk in te grijpen. Gelukkig zijn er inmiddels Kamervragen gesteld, door alle partijen maar helaas niet door de VVD. Mij is niet duidelijk waarom deze liberale partij de inperking van de keuzevrijheid van patiënten tollereert.

Inmiddels heb ik het Radboud ziekenhuis en Achmea verzocht om een gesprek om uitleg en om aan te kunnen geven dat deze handelswijze van beide partijen voor ons als ondersteuners van patiënten en cliënten echt onaanvaardbaar is. Daarbij dient deze kwestie onmiddelijk te worden opgelost.

Kijk ook het journaal item hierover van omroep Gelderland: http://content.omroep.nl/omroepgelderland/uitzendingen/video/2013/12/131210 001 Nieuws 18.00 uur.mp4

Artikelen in de Gelderlander in chronologische volgorde: