Cliëntenraden en zorgverzekeraars: vriend of vijand?

Het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (NCZ) organiseert samen met een aantal partners, waaronder Zorgbelang Gelderland, op 30 september 2015 in Nijmegen het symposium ‘Cliëntenraden in dialoog met Zorgverzekeraars’. Het symposium moet een eerste aanzet vormen tot een dialoog tussen cliëntenraden en zorgverzekeraars en in de toekomst tot meer betrokkenheid van cliëntenraden bij het zorg-inkoop-beleid.

Ik zal een bijdrage leveren aan dit symposium. Cliëntenraden zien zorgverzekeraars tot nu toe veel te veel als ‘vijand’, terwijl zij zorgverzekeraars kunnen gebruiken als bondgenoten in hun strijd voor kwaliteit!

Sinds 2006 hebben de zorgverzekeraars in Nederland een positie gekregen als zorginkoper, namens verzekerden. Daarvan maken ze eigenlijk pas de laatste jaren meer gebruik. Met name CZ en Zilveren Kruis zijn begonnen met selectieve zorginkoop wat al heel snel leidde tot een grote kwaliteitsverbetering in met name de zorg voor mensen met kanker. Menzis heeft in aanvang voor een wat meer voorzichtige aanpak gekozen met het label ‘topzorg’. De beroepsgroepen volgden in het voorbeeld van de selectieve zorginkoop al heel snel met het aanpassen van hun kwaliteitsnormen en werden soms zelfs nog strenger dan de verzekeraars. De rol van verzekeraars heeft in mijn ogen dus wel degelijk effect op de kwaliteit van zorg.

Cliënten en cliëntenraden hebben vanuit hun natuurlijke verbondenheid met (het bestuur van) zorginstellingen de neiging de zorgverzekeraar als de ‘vijand’ te zien. Ik pleit ervoor zorginkoop door verzekeraars als kans te zien. Stel je onafhankelijk op en maak duidelijk wat je als cliënt(enraad) goede kwaliteit van zorg vindt en gebruik de zorgverzekeraar als bondgenoot om deze kwaliteit via inkoop te realiseren. Een dergelijke kans benutten om de kwaliteit van zorg te verbeteren, vraagt wel om een eigen visie op kwaliteit en om de bereidheid samen te werken met andere partijen. Vanuit onze eigen Zorgbelang praktijk kunnen we voorbeelden geven, hoe deze opstelling leidt tot verbetering van de kwaliteit van zorg. Denk bijvoorbeeld aan verbetering in de informatievoorziening; aan zorgpaden ingericht naar wensen van cliënten; aan betere samenhang tussen ziekenhuizen en de eerste lijn; wijkgerichte zorg; aan betrokkenheid van patiënten bij regionale ontwikkelingen in de zorg; of aan verbetering van de apothekersdienstverlening.

Ik zie u graag op het symposium. Meer achtergrondinformatie, het programma en de wijze van aanmelding vindt u op www.ncz.nl. U kunt voor meer informatie ook terecht op www.zorgbelanggelderland.nl/agenda .