PGB of PG Nee?

Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten heeft dit jaar voor veel onrust gezorgd met haar voorstellen voor aanpassing van de PGB regeling. Het PGB wordt weliswaar net niet afgeschaft, maar deze vorm van vraaggestuurde zorg wordt wel voor veel minder mensen toegankelijk: alleen mensen met een verblijfindicatie kunnen er straks nog gebruik van maken. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt met zorg in natura: daar wordt minder op bezuinigd. De reden om de regeling aan te passen is volgens de Staatssecretaris de onbeheersbaarheid van de kosten ervan. Het is juist dat deze regeling eigenlijk een ‘open einde’ kende, terwijl de budgetten van bijvoorbeeld de thuiszorg of van intramurale Awbz zorg begrensd zijn. Omdat dit zo was, verwezen veel zorgaanbieders hun klanten naar de PGB regeling als hun eigen budget op was of op dreigde te raken. Met het PGB werd dan alsnog de nodige zorg bij de betreffende zorgaanbieder (of elders) ingekocht. Door de schaarste aan zorg, de toenemende vraag en de verwijzing naar de PGB regeling door zorgaanbieders bij volle budgetten voor zorg in natura, is de PGB regeling veel duurder geworden dan was voorzien. Het PGB is echter een veel meer vraaggestuurde financiering van zorg dan zorg in natura: voor minder geld krijg je meer zorg op maat, zoals je dat zelf wilt. Is het aanpassen van deze regeling nu een goede vorm van bezuinigen of niet? In mijn ogen is dit juist een foute vorm van bezuinigen. Of (en hoeveel) er op zorg bezuinigd moet gaan worden is een politieke vraag: als Nederlanders hebben we een regering gekozen en die moet er voor zorgen dat onze staatshuishouding op orde komt. Daar hoort in de visie van het kabinet ook het bezuinigen op zorg bij. Dat is een politieke keuze. Wanneer dat echt nodig is, kun je met elkaar kijken waar eventueel minder (door de Awbz betaalde) zorg mogelijk is. Maar dat zou voor zorg in natura en PGB zorg in gelijke mate moeten gelden! Ik kan geen enkele reden verzinnen waarom dat meer voor de toegang tot het PGB zou moeten gelden en minder voor toegang tot zorg in natura. Is zorg in natura dan goedkoper en beter? Nee juist niet. Dus volgens mij werkt deze vorm van bezuinigingen dan ook precies verkeerd uit: de prikkel van vraagsturing om als zorgaanbieder beter en goedkoper te werken verdwijnt. De indicatiestelling (nu nog door het CIZ) is voor iedereen gelijk: zowel voor zorg in natura als voor het PGB. Om ‘eerlijk’ te bezuinigen zou het kabinet eerlijk moeten aangeven welke zorgvragen niet meer voor Awbz financiering in aanmerking komen: ongeacht of die zorg nu in natura of via een PGB geleverd wordt. Daarmee kan in elk geval het principe van het PGB voor iedereen behouden worden, wat volgens mij meer kwaliteit en minder kosten met zich meebrengt. Zorgbelang ondersteunt dan ook de acties van Per Saldo en andere landelijke partijen om het PGB te behouden.