Verkiezingen 2017 en zorg: wat kiest u?

Over 2 weken vinden er landelijke verkiezingen plaats. Maar op wie moet je stemmen als je jezelf druk maakt om betere zorg?

Ik ga in dit bericht geen stemadvies geven, maar ik ga wel een paar belangrijke thema’s in de zorg benoemen, die een rol spelen tijdens de verkiezingen. Daarbij geef ik aan wat volgens veel patiënten en cliënten belangrijk is. Het is ondoenlijk en onleesbaar steeds bij elk standpunt alle partijen te vermelden. Hier en daar is dat echter wel handig. wil je zelf een goede stemkeuze maken m.b.t. de hieronder genoemde onderwerpen in de zorg, kijk dan op de hieronder genoemde sites en vergelijk daar de standpunten per partij.

Wil je een overzicht van alle zorg-standpunten van de meeste grotere partijen, kijk dan op Zorghulpatlas.nl of nu.nl of plusonline.nl voor een overzicht van de belangrijkste zorgthema’s in de verkiezingsprogramma’s:

Het hele zorgverzekeringssysteem veranderen?
De meest forse politieke keuze is een stelselwijziging. De SP, 50Plus en de Partij voor de Dieren maken de keuze voor één nationale zorgverzekering . Daarmee wordt de marktwerking tussen zorgverzekeraars ongedaan gemaakt.  Alle andere partijen laten het huidige systeem intact of willen het stelsel hooguit wat eenvoudiger maken.
Voor de meeste patiënten en cliënten is het huidige stelsel van heel veel zorgpolissen nauwelijks te begrijpen: mensen willen graag dat alle zorg die ze nodig hebben, verzekerd is voor een zo laag mogelijk bedrag. Het uitzoeken van de hele kleine verschillen is – ondanks of dankzij de vele vergelijkingssites – nauwelijks te doen. Een versimpeling van het systeem is dus voor patiënten en cliënten belangrijk.

Meer PGB?
Een aantal partijen kiest bewust voor meer ruimte voor het PGB: mensen kunnen hierdoor zelf meer invloed uitoefenen op de zorg. Vanwege de fraudegevoeligheid, is het PGB thema een poosje weg geweest. Maar het zou toch mogelijk moeten zijn een systeem te bedenken dat veel beter fraudebestendig is.
Voor veel patiënten en cliënten is uitbreiding van de PGB’s een belangrijk punt om betere en beter passende zorg zelf te kunnen organiseren.

Het verzekerde basispakket en het eigen risico
Sommige partijen willen het verzekerde basispakket uitbreiden, anderen willen het juist verkleinen. Door verkleining van het pakket wordt de zorg niet goedkoper, maar moeten mensen individueel zelf meer betalen (i.p.v. dat de verzekering dat namens alle verzekerden betaalt). Daarmee worden zorgsoorten minder toegankelijk voor mensen met weinig geld.

Veel partijen willen het eigen risico afschaffen, verlagen, inkomensafhankelijk maken of de de jaarlijkse groei begrenzen. Het doel van deze maatregelen is het verminderen van de financiële last van mensen die ziek zijn of zorg nodig hebben. Veel mensen betalen sowieso jaarlijks het gehele eigen risico. Daarmee is het eigen risico in veel gevallen gewoon een eigen bijdrage. Het is sterk de vraag of het eigen risico (op deze hoogte) het gebruik van zorg tegen houdt. Dat is hooguit het geval voor mensen met weinig geld. En in sommige gevallen kan een late diagnose voor hogere kosten zorgen als mensen alsnog zorg nodig blijken te hebben. Door een eigen risico wordt de zorg niet goedkoper: de kosten worden alleen meer door mensen individueel die ziek zijn of zorg nodig hebben zelf betaald. Dit is vooral pijnlijk voor mensen met weinig geld.

Het zal duidelijk zijn dat veel patiënten en cliënten (die echt ziek zijn en zorg nodig hebben en niet zo veel geld hebben) het eigen risico en een eventuele pakketverkleining als een ‘straf op ziek zijn’ ervaren. En de zorg wordt er niet goedkoper door.

Eigen bijdragen in de langdurige zorg?
Gaat u later uw spaargeld en uw eigen huis opeten als u zorg nodig hebt? Daar heeft dit kabinet voor gezorgd. Een aantal partijen wil dit terugdraaien.
Deze maatregel van dit kabinet wordt door veel mensen ervaren als een belasting voor mensen die hun leven lang zuinig zijn geweest en gespaard hebben.

Compenseren gevolgen zorg naar gemeenten (‘decentralisaties’)
Een aantal partijen signaleert dat in sommige gemeenten de zorg die zij sinds 2015 verzorgen (en die voorheen landelijk via de voormalige Awbz werd vergoed) wel erg karig is geworden. Er wordt sommige gemeenten zelfs geld op over gehouden. Deze partijen willen daarom extra investeren in deze zorg, zoals dagbesteding en begeleiding.
Veel ouderen, mensen met een beperking, mantelzorgers of leden van een Wmo raad herkennen deze problemen. Vreemd is dat in de meeste partijprogramma’s nauwelijks over de jeugdzorg wordt gesproken. Terwijl veel ouders en jongeren hier ook problemen ervaren: er is minder zorg, de zorg is lang niet altijd passend of naar eigen keuze en de toegang tot passende zorg is voor veel jongeren en ouders moeilijker geworden. Daarnaast wijzen veel cliënten op de grote bureaucratie die zijn ervaren in gemeenten, ook als het gaat om zorg!

Tot slot
Verspilling tegen gaan, E-Health, een Elektronisch patiëntendossier en preventie en goedkopere medicijnen door collectieve (Europese) inkoop, en ondersteuning van mantelzorgers, zijn ook terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s als politieke speerpunten.
Deze politieke speerpunten zijn echter geen echte politieke keuzes, want niemand kan daartegen zijn. Ik zou bij het kiezen dan vooral uw keuze bepalen op basis van de bovenstaande belangrijke thema’s in de zorg.

Ik wens u veel wijsheid bij uw keuze op 15 maart!